Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie - Krzywoustego 11
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej

ul. Krzywoustego 11 w Kutnie 99-301Kutno reprezentowany przez Dyrektora,

  1. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: Dom Pomocy Społecznej ul. Krzywoustego 11

w Kutnie 99-301 Kutno

- telefonicznie: (24) 243 64 32

- pod adresem poczty elektronicznej: dpskutno@dpskutno.com.pl

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

 

Dane osobowe osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną będą przetwarzane przez praco-

dawcę w następujących celach:

1) realizacji umowy, w tym kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją zadań

na podstawie zawartej umowy - w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej ze

zleceniobiorcą (art. 6 ust. lilt. b RODO) w związku z właściwymi przepisami Kodeksu

cywilnego - przez okres współpracy;

2) zapłaty za realizację umowy - w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej ze

Zleceniobiorcą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - przez okres współpracy;

3) potrąceń z zapłaty - w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wynagrodzenia

wynikających przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) -

przez 3 lata od ostatniego potrącenia;

4) realizacji obowiązków bhp - w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z

Kodeksu pracy, rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp i innych przepisów prawa

pracy, jeżeli są stosowane również wobec osób zatrudnionych na podstawie umowy

cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) -przez 10 lat od zakończenia

współpracy;

5) realizacji obowiązków wobec ZUS - w celu realizacji obowiązków płatnika składek

emerytalno-rentowych wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy

oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c, art.

9 ust. 2

lit. b RODO) -przez 50/10 lat w zakresie przechowywania dokumentów, na podstawie

których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty;

6) realizacji obowiązków podatkowych—w celu realizacji obowiązków płatnika podatku do-

chodowego wynikających z Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych i innych przepisów podatkowych (art 6 ust. 1 lit. c RODO) — przez 5 lat od za-

kończenia roku;

7) obowiązków księgowo-rachunkowych — w celu realizacji obowiązków wynikających

z ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) — przez 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym

nastąpiło zdarzenie;

8) zapewnienia ciągłości działania — na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie swoich interesów

gospodarczych w zakresie możliwości dalszej realizacji zadań po ustaniu współpracy ze

zleceniobiorcą, który dotychczas je realizował — przez okres niezbędny do przejęcia tych

obowiązków przez innego pracownika, lecz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu

współpracy;

9) bezpieczeństwa fizycznego budynków oraz mienia administratora—na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie

fizycznej pomieszczeń przedsiębiorcy oraz prowadzenia książek służby ochrony —przez rok;

10) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami — na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu

w sprawach sądowych, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu karnego lub

innych właściwych przepisów — przez 3 lata od zakończenia współpracy, a w przypadku

toczącego się postępowania — przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego

zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

 

IV

ODBIORCY DANYCH

 

1. Administrator udostępnia dane osobowe osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-

prawnej w następujących przypadkach:

  1. gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do ZUS, NFZ,

urzędom pracy, Krajowej Administracji Skarbowej, komornikom sądowym, Państwowej

Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, innym organom państwowym;

2) gdy jest to niezbędne dla realizacji potrzeb administratora w celu realizacji i organizacji

współpracy;

  1. partnerom handlowym, kontrahentom i klientom — wyłącznie w zakresie danych

służbowych, a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody zleceniobiorcy;

4) operatorom pocztowym, firmom kurierskim;

5) przewoźnikom.

 

2. Ponadto dane osobowe osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną mogą być ujawniane pod-

miotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług,

np.:

  1. usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów

informatycznych;

2) obsługi poczty tradycyjnej;

3) usług drukarskich;

4) usług prawnych lub doradczych.

 

 

V

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane

osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do

nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych

osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną

ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy

czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

(art. 18 RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres

pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne

wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych- otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for-

macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do-

starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych wpraw-

nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną

sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw

i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony

roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od

interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania

danych w tych celach (art. 21 RODO).

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna

skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.


 

 

VI

 

 

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można

kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/

p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Głowacka 08-01-2019 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2019
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2019 11:53