Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie - Krzywoustego 11
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI DO REGULAMINU STRONY INTERNETOWEJ (WYŁĄCZNIE USŁUG INFORMACYJNYCH) DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

POLITYKA PRYWATNOŚCI DO REGULAMINU STRONY INTERNETOWEJ (WYŁĄCZNIE USŁUG INFORMACYJNYCH)

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej

ul. Krzywoustego 11 w Kutnie 99-301Kutno reprezentowany przez Dyrektora,

  1. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: Dom Pomocy Społecznej ul. Krzywoustego 11

w Kutnie 99-301 Kutno

- telefonicznie: (24) 243 64 32

- pod adresem poczty elektronicznej: dpskutno@dpskutno.com.pl


 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

przetwarzaniem danych


 

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Działanie Strony

 

1. W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza:

1) informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania

usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych

technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące

urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;

 

2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu

z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe iw związku z tym administrator obejmuje je

pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony,

tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem dostępnym w zakładce ochrona danych osobowych oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym

 

 

 

 

2. Reklamacje

 

1. W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane wtoku rozpatrywania reklamacji, w tym

wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.

 

2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy

oświadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem Strony, i są

przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawartą poniżej.

 

3. Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

 

1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia

postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych

obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

 

2. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników,

dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub

uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.

 

3. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku

rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. wprawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec prawi wolności usługobiorcy.

 

 

4. Działania marketingowe i PR administratora

 

Na Stronie administrator może zamieszczać informacje dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem DPS lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza prawi wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują ub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

 

 

 

 

 

 

IV

Odbiorcy danych użytkowników

 

Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym

na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług

na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług

prawnych i doradczych.

 

V

Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

 

VI

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane

osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do

nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych

osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną

ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy

czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

(art. 18 RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres

pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne

wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych— otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for-

macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do-

starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu—wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych wpraw-

nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym

wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw

i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony

roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od

interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania

danych w tych celach (art. 21 RODO);

8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie

danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.

Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych

osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna

skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VII

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można

kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/

p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

VIII

Zmiany polityki prywatności

 

1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami

administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich

danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy

zostaną poinformowani na Stronie.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Głowacka 08-01-2019 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2019
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2019 11:48