Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie - Krzywoustego 11
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KLAUZULA REKRUTACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

KLAUZULA REKRUTACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej

ul. Krzywoustego 11 w Kutnie 99-301Kutno reprezentowany przez Dyrektora,

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: Dom Pomocy Społecznej ul. Krzywoustego 11 w Kutnie

99-301 Kutno

- telefonicznie: (24) 243 64 32

- pod adresem poczty elektronicznej: dpskutno@dpskutno.com.pl


 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

  1. na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia

procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c

RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne

działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym

i ich wysłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu

przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez

6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

  1. jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych

osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia

w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), również do celów przyszłych

rekrutacji przez 1 rok. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu

na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.

 

W tym celu prosimy o zamieszczenie w ogłoszeniu o pracę oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez:

Dom Pomocy Społecznej ul. Krzywoustego 11 w Kutnie 99-301Kutno moich danych osobowych

zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji".

 


 


 


 


 

IV

ODBIORCY DANYCH

1. Dane osobowe nie są udostępniane innym administratorom.

2. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie

i w imieniu administratora w celu świadczenia usług, np. usług teleinformatycznych takich, jak

hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług rekruterskich.

 

V

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

1. Na podstawie RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 

  1. dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe.

Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do

nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych

osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną

ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy

czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

  1. do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są

nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania -- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

(art. 18 RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres

pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne

wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych— otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie

nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do-

starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych wpraw-

nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną

sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw

i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony

roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od

interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania

danych w tych celach (art. 21 RODO);

8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie

danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.

Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych

osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna

skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VI

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można

kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/

p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Głowacka 08-01-2019 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2019
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2019 11:46