Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie - Krzywoustego 11
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dom Pomocy Społecznej

W Kutnie

ul. Krzywoustego 11

 

 

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY      

Główny Księgowy – 1 etat

 

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. kwalifikacje zgodne z art. 45. ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.):

     - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

     - nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

      - spełnia jeden z poniższych warunków:

·  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

·  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią  praktykę w księgowości,

·  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

·  posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. zgodnie z art.6 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ),

- posiada wykształcenie wyższe,

- posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

 1. Wymagania  dodatkowe:
 1. dobra znajomość przepisów prawnych stosowanych w Domu Pomocy Społecznej (ustawy o: pomocy społecznej, rachunkowości, finansach publicznych, pracownikach samorządowych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podatku dochodowym od osób fizycznych, systemie ubezpieczeń społecznych i innych),
 2. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 3. dobra znajomość programów finansowo – księgowych
 4. umiejętność pracy w zespole, organizacji czasu, korzystania z przepisów prawa, komunikatywność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
 2. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,
 3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 4. dokonanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 5. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys ( CV z uwzględnieniem kariery zawodowej ),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dowodu osobistego,
 4. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. kwestionariusz osobowy, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia,
 7. kserokopie świadectw pracy,
 8. oświadczenie kandydata o:
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • niekaralności za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzonym konkursem na stanowisko głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11 oraz na publikację nazwiska i imienia na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11”.

  

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Krzywoustego 11 w terminie do15 lutego 2010 r. do godz 10.00 w zamkniętych kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem z dopiskiem: „ dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”.

Kandydaci spełniający wymagania formalne podane w ogłoszeniu i zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Krzywoustego 11, po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.dps.powiatkutnowski.eu) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Krzywoustego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458  )”

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane w sekretariacie Domu przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać osobiście odbioru dokumentów złożonych przez siebie w związku z naborem, za potwierdzeniem odbioru. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechniania wyników naboru nie odebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych będą odsyłane pocztą lub odbierane osobiście.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Janecka 02-02-2010 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Janecka 02-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2010 07:56