Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie - Krzywoustego 11
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC PRAKTYKANTÓW W RAMACH NIEODPŁATNYCH PRAKTYK STUDENCKICH

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC PRAKTYKANTÓW W RAMACH NIEODPŁATNYCH PRAKTYK STUDENCKICH

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej

ul. Krzywoustego 11 w Kutnie 99-301Kutno reprezentowany przez Dyrektora,

  1. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: Dom Pomocy Społecznej ul. Krzywoustego 11

w Kutnie 99-301 Kutno

- telefonicznie: (24) 243 64 32

- pod adresem poczty elektronicznej: dpskutno@dpskutno.com.pl

 

 

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH


 

Dane osobowe będą przetwarzane przez pracodawcę w następujących celach:

  1. organizacji praktyk studenckich oraz wystawienia zaświadczenia o odbyciu praktyk

studenckich i opinii o praktykancie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

przedsiębiorcy w związku z realizacją umowy zawartej z uczelnią kierującą praktykanta oraz

w związku z art. 8 ust. 6 ustawy— Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2) zapewnienia zasad bhp w miejscu wykonywania praktyk, w szczególności w zakresie prze-

prowadzenia szkolenia bhp na stanowisku praktykanta, na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu administratora polegającego na ochronie interesów przedsiębiorcy w

zakresie odpowiedzialności cywilnoprawnej za wypadki na terenie przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1

lit. f RODO w zw. z Kodeksem cywilnym;

3) bezpieczeństwa fizycznego budynków oraz mienia przedsiębiorcy — na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie

fizycznej pomieszczeń administratora.

 

 

IV

ODBIORCY DANYCH

 

  1. Pracodawca udostępnia dane praktykantów uczelniom wyższym, które skierowały danego

praktykanta na praktyki.

 

  1. Ponadto dane osobowe praktykantów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na

zlecenie i w imieniu pracodawcy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania

danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy,

np.:

  1. usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów

informatycznych;

2) obsługi poczty tradycyjnej;

3) usług prawnych lub doradczych.

 

V

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane

osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do

nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych

osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną

ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy

czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

(art. 18 RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres

pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne

wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych — otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym

formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które

dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych wpraw-

nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną

sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw

i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony

roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od

interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania

danych w tych celach (art. 21 RODO).

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna

skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

 

VI

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można

kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/

p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.


 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Głowacka 08-01-2019 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2019
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2019 11:43