Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie - Krzywoustego 11
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

ZARZĄDZENIE NR 7/01/2017

 

 

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRZYWOUSTEGO 11 W KUTNIE

z dnia 31.01.2017r. roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego

Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze obowiązującego
w Domu Pomocy Społecznej
ul. Krzywoustego 11 w Kutnie

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 902), zarządzam, co następuje:

 

§1. Ustalam w Domu Pomocy Społecznej ul. Krzywoustego 11 w Kutnie ,,Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze obowiązujący w Domu Pomocy Społecznej ul. Krzywoustego 11 w Kutnie” , którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Traci moc ,,Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze obowiązującyw Domu Pomocy Społecznej w Kutnie ul. B. Krzywoustego11” wprowadzony Zarządzeniem Nr 7/01/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Krzywoustego 11, z dnia 18.01.2010r.

§3. Podać treść zarządzenia oraz załącznika do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krzywoustego 11 w Kutnie

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Otrzymują do wiadomości i stosowania:

 1. Główny księgowy
 2. Kierownik działu administracyjno-gospodarczego
 3. Kierownik działu opiekuńczo-terapeutycznego

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Załącznik do Zarządzenia Nr 7/01/2017

                                                                                                                                                                                                         Dyrektora DPS, ul. Krzywoustego 11 w Kutnie

                                                                                                                        z dnia 31.01.2017 roku

 

 

REGULAMIN NABORU

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE OBOWIĄZUJĄCY

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ UL. KRZYWOUSTEGO 11 W KUTNIE

 

§ 1.

 1.    Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor, w oparciu o informacje przekazane przez kierownika komórki organizacyjnej o wolnym stanowisku urzędniczym.
  1. Informacja, o której mowa w pkt 1, powinna być przekazana z miesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej.

  2. Kierownik komórki organizacyjnej zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji Dyrektora projektu opisu stanowiska, na które ma być prowadzony nabór.

  3. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Dyrektora powodują rozpoczęcie procedury naboru.

§ 2.

           Procedurę naboru przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora zarządzeniem przy każdym organizowanym naborze.

§ 3.

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Domu Pomocy Społecznej  ul. B. Krzywoustego  11 w Kutnie.
 2.  Termin publikacji ogłoszenia i jednocześnie termin do składania dokumentów nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie.
 3. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:

     1)  nazwę i adres jednostki;

          2) określenie stanowiska urzędniczego;

3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe;

4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;

5) informację o warunkach pracy na danym stanowisku;

6) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;

          7) wskazanie wymaganych dokumentów;

          8) określenie miejsca i terminu składania dokumentów.

  4. Ogłoszenie o naborze może także zawierać informację o metodach rekrutacji, które mogą polegać na przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych lub testów wiedzy oraz wskazywać formę powiadomienia o miejscu i    terminie kolejnego etapu naboru.

§ 4.

Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie, będą przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

§ 5.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym oraz ubiegająca się o zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym powinna spełniać wymagania zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 902), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1786 ) oraz zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kutnie ul. B. Krzywoustego 11 w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Krzywoustego 11.

§ 6

 1. Komisja Rekrutacyjna przystępując do pracy dokonuje analizy pod względem formalnym złożonych dokumentów. Celem analizy jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne nie podlega publikacji w BIP.

 3. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowane o miejscu i terminie kolejnego etapu naboru.

 4. Następnie Komisja Rekrutacyjna przystępuje do oceny merytorycznej kandydata poprzez przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego lub/i rozmowy kwalifikacyjnej.

 5. Celem rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu kwalifikacyjnego jest sprowadzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy, predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz predyspozycji i motywacji do pracy.

 6. Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową opracowaną wcześniej przez Komisję Rekrutacyjną.

 7. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja.

 8. Każdy Członek Komisji podczas rozmowy kwalifikacyjnej przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 5.

 9. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, uwzględniając wynik uzyskany z testu lub/i rozmowy kwalifikacyjnej.

 10. Procedurę naboru kończy rozmowa kandydata z Dyrektorem.

 11. Dyrektor podejmuje decyzję o zatrudnieniu kandydata lub uznaniu naboru za nie rozstrzygnięty.

 

§ 7

 1. Po zakończeniu procedury naboru Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej sporządza  protokół, który w szczególności zawiera:

1) określenie stanowiska, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona  i nazwiska i miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nie więcej niż  5 najlepszych kandydatów   uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań kreślonych w ogłoszeniu o naborze;

2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;

          3) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

          4) uzasadnienie dokonanego wyboru,

          5) skład komisji przeprowadzającej nabór.

§ 8.

 1. Informację o wynikach naboru upowszechniania się niezwłocznie od dnia  zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru.
 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

          1) nazwę i adres jednostki;

 2) określenie stanowiska urzędniczego;

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego;

   4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

   3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń   przez okres 3 miesięcy.

   4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w   protokole tego naboru. Przepisy ust. 1,2,3 stosuje się odpowiednio.

§ 9

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 2. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane w sekretariacie Domu przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać osobiście odbioru dokumentów złożonych przez siebie w związku z naborem, za potwierdzeniem odbioru. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia wyników naboru nie odebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 3. Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych będą odsyłane pocztą lub odbierane osobiście.

 

§ 10.

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi działu administracyjno - gospodarczego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Janecka 01-02-2017 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Janecka 01-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Janecka 01-02-2017 09:45